top of page

Regulamin klubów ONE CLUB

Poniższy regulamin klubów ONE CLUB określa prawa i obowiązki klientów klubu.


Został stworzony, aby zapewnić naszym klientom bezpieczeństwo i miłe spędzanie czasu podczas każdej wizyty w klubach ONE CLUB


REGULAMIN KLUBÓW:


ONE CLUB 20-052 Lublin, ul. Popiełuszki 28/6,


ONE CLUB 20-230 Lublin, ul. Turystyczna 45A.


1. SPRAWY ORGANIZACYJNE


1. Klubowicczem może zostać każda osoba pełnoletnia - zdrowa, bez przeciwwskazań lekarskich, jak również osoba, która ukończyła 16 rok życia, za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, po wykupieniu karnetu lub subskrypcji karnetu.


2. Młodzież poniżej 16 roku życia w ćwiczeniach na terenie klubu może uczestniczyć tylko i wyłącznie za pisemną zgodą i pod opieką rodzica lub opiekuna, który bierze pełną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dziecka podczas treningu, po wykupieniu karnetu lub opłaceniu oferowanej usługi.


3. Osoba kupująca karnet lub usługę oświadcza, że jej stan zdrowia pozwala na korzystanie z usług klubów.


4. Pracownicy klubów nie ponoszą odpowiedzialności za utajenie przez Klienta choroby, ciąży lub złego samopoczucia.


5. Kluby nie ponoszą odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia Klienta wywołanego nadmiernymi obciążeniami w trakcie ćwiczeń. Klienci zobowiązani są do stosowania intensywności i rodzaju ćwiczeń do swojego stanu zdrowia i aktualnej sprawności fizycznej.


6. Każda kobieta w ciąży jest zobowiązana:


• poinformować o tym fakcie trenera klubu,


• przed wykupieniem karnetu należy dostarczyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do

ćwiczeń fizycznych,


• dobrać ćwiczenia odpowiednie dla kobiet w ciąży, według zaleceń instruktora lub obsługi recepcji.


7. Klient korzysta z usług klubu na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać pod adresem klubu  żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia.

8. Wykupione karnety i usługi mogą być wykorzystywany wyłącznie w klubach ONE CLUB zgodnie z ofertą.


9. Karnety i usługi dotyczą jednej osoby i nie wolno odstępować go innym osobom. Na życzenie pracownika klubu musi być okazany przez jego posiadacza dowód tożsamości.


10. W przypadku zniszczenia lub zgubienia karty lub opaski klub wydaje duplikat w cenie 60 zł. W przypadku utraty lub zniszczenia karty lub opaski, klient zobowiązuje się zawiadomić o tym fakcie pracownika któregokolwiek klubu ONE CLUB.


11. Subskrypcja karnetu uprawnia do wielorazowego zawieszania karnetu na okres do 3 miesięcy w roku kalendarzowym z minimalnym okresem zawieszania - 10 dni kalendarzowych zgłaszanych przed planowanym okresem zawieszenia na adres poczty e-mail klubu, nie powodujące zawieszenia subskrypcji. Zgłoszone zawieszenia karnetu wstrzymują okres subskrypcji po 12-stu miesiącach od rozpoczęcia subskrypcji na okres pełnych miesięcy okresów zawieszeń na przesłany pocztą elektroniczną wniosek klubowicza. 

Niewykorzystane dni przechodzą na kolejny okres zawieszenia po kolejnych 12-stu miesiącach od wznowienia subskrypcji.

Rezygnacja z subskrypcji powoduje rezygnację odbioru zawieszeń z ostatniego nierozliczonego okresu. Dokonując pierwszego zasubskrybowania karnetu w okresie 12 miesięcy kalendarzowych klubowicz jest zwolniony od kosztów przyłączeniowej opłaty systemowej. 

W przypadku okresowego zamknięcia klubów spowodowanego przez lockdown z powodu wystąpienia COVID-19 klub dokona zawieszenia karnetu bez konieczności zgłoszenia otrzymanego od klubowicza.


Kluby nie zwracają kosztów za nieobecność klienta w klubie. Karnety lub pakiety karnetów wykupione na dany okres poza subskrypcją muszą być wykorzystane w danym okresie.


Subskrypcja karnetu nie jest „terminową umową” i możne być wycofana w dowolnym czasie ze skutkiem na koniec kolejnego cyklu rozliczeniowego.12. Klienci klubu są zobowiązani do czytania bieżących informacji i ogłoszeń umieszczanych w klubie, dedykowanych aplikacjach treningowych, aplikacji WIX, grupie FB Fit For Life oraz i dostosowanie się do nich.


13.W klubach ONE CLUB podczas ćwiczeń wykonywane są okazjonalnie zdjęcia fotograficzne. Zdjęcia te zostaną wykorzystane na potrzeby klubu tj. galeria strony internetowej, materiałach informacyjno- handlowych, kampaniach reklamowych i promocyjnych oraz jako wystawa w klubie. Jeżeli klient klubu nie wyraża zgody na umieszczanie jego wizerunku w w/w celach jest zobowiązany do poinformowania o tym klubu w formie pisemnej.


14. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany godzin otwarcia klubu, bądź całkowitego lub czasowego jego zamknięcia wynikającego z prac konserwatorskich, remontów lub innych koniecznych działań i okolicznosci.


15. Klient klubu zobowiązany jest do jego opuszczenia najpóźniej 5 minut przed jego zamknięciem.


16. Cennik wraz z zakresem usług dostępny jest w klubie, jest ustalany przez klub i może zostać zmieniony w każdym czasie.2. KORZYSTANIE Z USŁUG KLUBU


1. Osoby korzystające z pomieszczeń klubów muszą każdorazowo zeskanować swoją kartę lub opaskę wchodząc do klubów. Zakazuje się wpuszczania osób postronnych oraz innych klubowiczów na teren klubów. 

Klubowicz który wpuści osobę nieupoważnioną na teren klubu ponosi pełną odpowiedziałność za wszelkie działania oraz szkody materialne i prawne będące następstwem działań  tej osoby. Po zakończonych ćwiczeniach Klient zobowiązany jest do zwrotu ręcznika, zabrania wszystkich rzeczy, które na czas treningu przechowywał w szafce oraz oddania kluczyka do szafki. Wyniesienie kluczyka od szafki poza teren klubu skutkuje wymianą zamka na koszt w/w klienta. W klubach obowiązuje zakaz przebywania dzieci. Ze względu na specyfikę systemów treningowych kluby nie oferują treningów osobom ważącym powyżej 120 kg.


2. Za rzeczy pozostawione w szatni bez opieki kluby nie odpowiadają.


3. Dbając o komfort i bezpieczeństwo naszego Klienta informujemy, iż  sale ćwiczeń i korytarze klubów są monitorowane.


4. Wymagamy:


• posiadanie ze sobą odpowiedniego stroju sportowego,

• czystego, zmiennego obuwia sportowego (osoby w niezmienionym obuwiu nie będą mogły brać udziału w treningu),


• rezygnacji z żucia gumy podczas ćwiczeń,


• powstrzymania się od działań mogących zakłócić korzystanie z usług klubu innym Klientom, powodujących uszkodzenie lub zniszczenie mienia i pomieszczeń klubu,

• poszanowania ogólnie przyjętych zasad treningu i norm zachowania się, np. nie rozmawiania przez telefon podczas treningu.

• utrzymania czystości i pozostawiania po sobie miajsca przebywania w należytym stanie.

5. Zabrania się dokonywania wszelkich regulacji urządzeń technicznych bez zgody załogi klubu. 


6. Na terenie klubów obowiązują panujące zasady sanitarno-epidemiczne w oparciu o przepisy przewidziane bieżącym ustawodawstwem.


7. Na terenie klubu zabrania się spożywanie alkoholu, palenia tytoniu, stosowania środków odurzających.


8. Osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających nie będą wpuszczane na teren klubu.


9. Osobom, które swoim zachowaniem będą naruszały postanowienia niniejszego Regulaminu będą zakłócały lub uniemożliwiały innym korzystanie z usług świadczonych przez Klub lub będą celowo zakłócały funkcjonowanie klubu lub działały na jego niekorzyść Klub może odmówić wstępu na teren Klubu lub nakazać jego opuszczenie.

3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Zakup karnetu usługi lub uruchomienie subskrypcji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.


2. W stosunku do osób nie stosujących się do w/w punktów regulaminu istnieje możliwość anulowania karnetu bez możliwości ubiegania się o zwrot pieniędzy.

3. Regulamin jest dostępny fo wglądu w klubach i może być podawany do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w formie elektronicznej w dedykowanych aplikacjach, stronach www, grupie na FB lub wysyła się pocztą elektroniczną na życzenie klienta.


Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie informujemy, że Pani/Pana dane znajdujące się w bazie danych klubu przetwarzane są przez kluby ONE CLUB wyłącznie do celów związanych z wykonywaniem zawartej z klubem subskrypcji, zakupionych produktów i usług klubu.


Wszelkie zaakceptowane przez klienta i podpisane ankiety, oświadczenia (w tym oświadczenia o stanie zdrowia i braku przeciwskazań) oraz inne dokumenty wymagane przez klub (w tym związane z wykorzystywaniem infrastruktury klubów do celów sportu, sportu zawodowego, ćwiczeń w formie rehabilitacji oraz przeciwdziałaniem i zwalczaniem  Covid -19) stanowią odrębną zgodę klubowicza.


Zapoznałam/zapoznałem się z regulaminem i akceptuję jego treść. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i wysyłanie informacji. Wyrażam zgodę na posługiwanie się przez ONE CLUB moim wizerunkiem uwiecznionym na materiałach powstałych podczas ćwiczeń i spotkań w klubie.

Regulamin klubów ONE CLUB: Informacje
bottom of page