top of page

Polityka prywatności

Drodzy klubowicze:ONE CLUB z siedzibą w Lublinie przygotował dla swoich klubowiczów niezbędne informacje, z których wynika, kto jest administratorem Państwa danych osobowych, w jaki sposób dane te są przetwarzane oraz jakie mają Państwo związane z tym prawa.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej jako RODO), informujemy, że:1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ONE CLUB z siedzibą w Lublinie przy ul. Popiełuszki 28/6, 20-052 Lublin, prowadzony przez Włodzimierz Pietroczenko NEWPART NIP: 7171641270 REGON:0607767802. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:


a. zawarcia oraz realizacji umów członkostwa i subskrypcji z klubowiczami, ich rozliczania, rozpatrywania reklamacji, skarg, wniosków, udzielania odpowiedzi na pytania klubowiczów, kontaktowania się z klubowiczami – przetwarzanie w tym zakresie jest niezbędne do realizacji umów zawartych z klientami (art. 6 ust. 1b RODO);

b. podatkowych i rachunkowych – przetwarzanie w tym zakresie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 c RODO);

c. windykacji i egzekucji roszczeń, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami – przetwarzanie w tym zakresie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1f RODO);


d. marketingu bezpośredniego usług administratora oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym rozsyłania newsletterów informujących o aktualnych wydarzeniach w klubie obowiązujących promocjach  i okresie ich obowiązywania – przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie odbywa się po uprzednim wyrażeniu zgody osoby, której dane są przetwarzane (art. 6 ust. 1a RODO);


3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Administratora;


4. Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji członkostwa, umowy lub subskrypcji będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy lub subskrypcji, ale nie dłużej niż okres przedawnienia roszczeń z niej wynikających oraz okres konieczności wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych będą przetwarzane do czasu wycofania zgody przez klienta. Dane osobowe biometryczne będą przetwarzane przez okres obowiązywania członkostwa.


5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem;


6. Realizacja powyższych uprawnień przez osoby, których dane osobowe są przetwarzane może nastąpić poprzez skierowanie pisma na adres administratora: ONE CLUB z siedzibą w Lublinie  przy ul. Popiełuszki 28/6, 20-052 Lublin


7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do urzędu ds. Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;


8. Odbiorcami danych osobowych, jeżeli będzie to konieczne do wykonania umowy, będą:


a. osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych osobowych,

b. pracownicy i współpracownicy;

c. dostawca systemów informatycznych obsługi klubów;

d. biuro rachunkowe;

e. kancelaria prawna

f. dostawcy systemów obsługi płatności

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych stanowi warunek zawarcia umowy, a ich niepodanie skutkowało będzie odmową zawarcia umowy. Podanie danych osobowych biometrycznych i przetwarzanych w celach marketingowych jest dobrowolne.


10. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.


11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.Polityka prywatności : Informacje
bottom of page